PRIVACY POLICY

Algemeen 
Als judoschool ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze leden te verwerken. Judoschool Appels neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid.

Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet anders gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen. 
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 
  • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbeschermingen overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens. 

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 
Judoschool Appels heeft uw persoonsgegevens nodig voor de gegevens over de judoka en het innen van de contributie middels een automatische incasso.

Website 
Judoschool Appels verwerkt op haar website de volgende gegevens van u; 
Analyse van surf- en klikgedrag ten behoeve van het verbeteren van onze website.

Derden 
Bij betalingsachterstanden kunnen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e- mailadres, de hoogte van uw contributie, rekeningnummer, openstaande facturen doorgeven aan een deurwaarder ten behoeve van incasso. Judoschool Appels heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt. In alle andere gevallen vragen we u om toestemming, die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Gegevensbeveiliging 
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Onze medewerkers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Bewaartermijnen 
Judoschool Appels bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden uw gegevens handmatig vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt. Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Uw rechten 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Functionaris, via ons contactformulier

U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

  • Recht op inzage en afschrift: u heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. 
  • Recht op correctie: u heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
  • Recht op verwijdering: u heeft het recht om judoschool Appels te verzoeken gegevens van u te verwijderen. 
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht zich bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger. Daartoe moet u (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren. 
  • Recht van beperking: u heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen als de juistheid van gegevens wordt door u betwist, de verwerking onrechtmatig is en u deze alsnog wilt behouden, wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering

Wijzigingen van het privacy statement 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Contact 
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Judoschool Appels© Alle rechten en weren voorbehouden.

MC De Muiter
Admiraliteitsweg 6A
1671 JA Medemblik
KvK: 37143833
BTW: NL1878.25.555.B.01 
 

Judoschool Appels 
Sportief gezien de beste keus!